ورود | عضويت شنبه 03 آبان ماه 1393
 
عدم برگزاری کلاسها از 20/08/93 لغايت 23/08/93
نظر به برگزاري بيست و نهمين جشنواره ملي قرآن و عترت دانشجويان سراسر كشور از 20/08/93 لغايت 23/08/93 در اين مركز کلیه کلاسها در تاريخ هاي مذكور نمی گردد.  

اخبار و اطلاعیه های درسی
(پرو‍‍ژه،كارآموزي،كار تحقيقي و...)
آزمون های میان ترم با استاد فرزاد مدنی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد فرزاد مدنی درس زبان انگلیسی 1 تاریخ 24/08 ساعت 8 درس زبان انگلیسی 2تاریخ 01/09ساعت10  

آزمون های میان ترم با استاد زیبا شفیعی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد زیبا شفیعی درس فرهنگ و تمدن اسلامی تاریخ11/09 ساعت 9 درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام 01/09 ساعت9  

آزمون میان ترم استاد خانم ریاحی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم استاد خانم ریاحی 06/08 درس اصول حسابداری 1 ساعت 8تا10 پنج فصل اول  

امتحانات میان ترم استاد محمدرضا عسکرانی - شنبه 03 آبان ماه 1393
امتحانات میان ترم استاد محمدرضا عسکرانی تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام 10/08 ساعت 14.30منوچهر وکیلی تا پایان فصل سوم ص 115کلاس822 انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجار15/9 ساعت16.15ایران در دورة سلطنت قاجار نوشته علی‌اصغر شمیم فصول هفدهم و هجدهم صفحه 425 تا 532 کلاس17 تاریخ اروپا در قرون وسطی22/9/93ساعت 15/14تاریخ اروپا در قرون وسطی / نوشته علی‌بیگدلی تا پایان فصل دوم از بخش پنجم صفحه 139 کلاس20تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مردادمورخ 22/09ساعت 14.15تاریخ تحولات سیاسی ایران؛ بررسی مؤلفه‌های دین، حاکمیت، مدنیت و تکوین دولت- ملت در گستره هویت ../ نوشته موسی نجفی و موسی حقانی از صفحه 385 تا 527(فصل پانزده تا پایان فصل هجده) کلاس822 فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران تاریخ 10/08ساعت16.15 فرهنگ و تمدّن اسلام / نوشته علی‌اکبر ولایتی تا پایان فصل چهارم صفحه 123 کلاس17دانشجویانی که شروع کلاس آنها 29/06 بوده است فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران تاریخ17/08ساعت16.15 فرهنگ و تمدّن اسلام / نوشته علی‌اکبر ولایتی تا پایان فصل چهارم صفحه 123 کلاس822دانشجویانی که شروع کلاس آنها 05/07 بوده است  

جلسه توجیهی پروژه و کار آموزی 1و2 با استاد اعظم بختیاری - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه و کار آموزی 1و2 با استاد اعظم بختیاری 10/08 ساعت10.15 قسمت استراحت اساتید  

جلسه توجیهی پروژه با استاد محمد تقی محمودی - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد محمد تقی محمودی تاریخ 10/08 ساعت11.30  

جلسه توجیهی پروژه با استاد مینا مظاهری - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد مینا مظاهری 14/08 ساعت9تا10کلاس822  

آزمون های میان ترم با استاد اکبر گلی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون های میان ترم با استاد اکبر گلی آیات الاحکام رشته حقوق تاریخ19/08 ساعت 10تا12 از ص 54 (کتاب البیع) تا ص127 (الرهن) عربی رشته حقوق 19/08 ساعت 8تا10 از اول کتاب تا ص47 (الدرس الثانی عشر) آیات الا حکام 08/09 ساعت 8تا10 از اول تا پایان کتاب آیات الاحکام(1) تاریخ فقه و فقها10/09 ساعت8تا10 تا ص70 (بخش پنجم) حقوق جزای عمومی 15/09 ساعت 8تا10 تا ص104 (ابتدای فصل سوم) شناخت نهج البلاغه (1) 09/10 ساعت 10 تا12 تا ص131 صرف(2) 28/08 ساعت 8تا10 از ص43(الدرس الرابع) تا ص 133(الدرس التاسع) علوم بلاغی 14/08 ساعت13تا14 تاص80(فصل پنجم) فلسفه فقه 08/09ساعت10 تا12 تا ص104 (فصل هفتم) مهارتهای ترجمه 14/08 ساعت 14تا 16 تا ص80 (فصل چهارم) نحو کاربردی(2) 28/08 ساعت 10 تا12 از ص249 (الدرس الثامن عشر)تا ص333 نحو کاربردی (3) 15/09 ساعت10تا12 ص103 (الدرس السادس) تاص 218 (الدرس الحادی عشر)  

آزمون میان ترم درس مبانی امورمالی و تنظیم بودجه با استاد حبیب اله موحدنیا - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس مبانی امورمالی و تنظیم بودجه رشته علوم تربیتی با استاد حبیب اله موحدنیا تاریخ07/08ساعت 16 از فصل 1 تا3  

آزمون میان ترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری با استاد جلال رجائی زاده - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت و حسابداری با استاد جلال رجائی زاده 26/08 ساعت12 ساختمان شماره7  

جلسه توجیهی چهارم درس پروژه و کارورزی استاد مهران مرادی - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی چهارم درس پروژه و کارورزی استاد مهران مرادی تاریخ 10/08 ساعت8.30 تا 9.30  

آزمون میان ترم مبانی سازمان و مدیریت با استاد مهرداد کلانی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم مبانی سازمان و مدیریت با استاد مهرداد کلانی تاریخ 23/08 ساعت 10 تا آخر فصل چهارم ص234  

آزمون میان ترم درس مبانی آنالیزعددی1 با استاد سید محمود ضابط زاده - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم درس مبانی آنالیزعددی1 با استاد سید محمود ضابط زاده تاریخ 07/09 ساعت 11 از فصل های 1 تا4  

برنامه میان ترم دروس با استاد جهانگیر ایزدپناهی - شنبه 03 آبان ماه 1393
برنامه میان ترم دروس با استاد جهانگیر ایزدپناهی حقوق اداری 2 تاریخ 06/09 ساعت 14.30 کلاس 803 ص250تاص350 درس حقوق کار 29/08 ساعت14.30 کلاس 819 ص1 تا ص164 درس حقوق ثبت 15/08 کلاس 17 از ص97تا ص 175  

جلسه توجیهی کار تحقیقی 2با استاد جهانگیر ایزد پناهی - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی کار تحقیقی 2با استاد جهانگیر ایزد پناهی 08/08 ساعت13.30 کلاس 811  

جلسه توجیهی پروژه با استاد نیساری - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد نیساری تاریخ 08/08 ساعت 14 قسمت استراحت اساتید  

آزمون میان ترم مبانی الکترونیک دیجیتال با استاد محمد حسین خانی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم مبانی الکترونیک دیجیتال با استاد محمد حسین خانی تاریخ 13/09  

زیست پرتوی با استاد مریم ملا کریمی 15/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
زیست پرتوی با استاد مریم ملا کریمی 15/08 تا ابتدای ص 70  

مدارهای الکتریکی 1 با استاد عبدالهی 15/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
مدارهای الکتریکی 1 با استاد عبدالهی 15/08 تا پایان فصل3 ساعت 10تا12  

آزمون میان ترم با استاد پسندیده - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد پسندیده درس مدیریت اسلامی 1 تاریخ 15/08 ساعت 10تا12 و مدیریت اسلامی پیشرفته تاریخ15/08 ساعت 8تا10تا پایان فصل ششم  

جلسه توجیهی پروژه با استاد هوشمند عطایی و استاد مهناز کدخدایی - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استاد هوشمند عطایی و استاد مهناز کدخدایی تاریخ 06/08 ساعت 10 اتاق استاد هوشمند عطایی  

جلسه توجیهی پروژه رشته روانشناسی با استاد نسیم استکی آزاد - شنبه 03 آبان ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته روانشناسی با استاد نسیم استکی آزاد تاریخ07/08 ازساعت 10.30 اتاق استراحت اساتید  

آزمون میان ترم با استاد حسین غوثی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد حسین غوثی معادلات دیفرانسیل رشته فیزیک 13/09 ساعت 10تا12 معادلات رتبه اول ودوم معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی و آمار 20/09 ساعت8تا10 معادلات رتبه اول و دوم  

برنام آزمون میان ترم با استاد محسن نصر اصفهانی - شنبه 03 آبان ماه 1393
برنام آزمون میان ترم با استاد محسن نصر اصفهانی درس انقلاب اسلامی ایران تاریخ 15/08 و 06/09 ساعت8تا10 تا آخر فصل ششم درس آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاریخ15/08و 06/09 ساعت 10 تا12 تا آخر فصل پنجم  

آزمون میان ترم نظریه زبان ها و ماشین ها با استاد راضیه السادات سجادی - شنبه 03 آبان ماه 1393
آزمون میان ترم نظریه زبان ها و ماشین ها با استاد راضیه السادات سجادی تاریخ13/09  

آزمون میان ترم درس فارسی عمومی با استاد فرشته محجوب 28/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس فارسی عمومی با استاد فرشته محجوب 28/08 ساعت13 تا ص158 ابتدای نظامی گنجوی  

آزمون های میان ترم با استاد الهه واثقی
آزمون های میان ترم با استاد الهه واثقی اقتصاد ریاضی 07/08 درس اقتصاد توسعه 28/08 درس اقتصاد کلان1 تاریخ19/09  

آزمون میان ترم دروس استاد فرزانه رقاع - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم دروس استاد فرزانه رقاع درس زبان تخصصی کتابداری سه 12/09 ساعت 12.30 نصف کتاب درس ترجمه متون آثار اسلا می دو 12/09 ساعت10 نصف کتاب درس زبان تخصصی کتابداری یک 28/08 ساعت 10 نصف کتاب درس زبان تخصصی مدیریت دولتی 1و2و3 تاریخ 05/ 09 ساعت 14.15 نصف کتاب زبان خارجه گ 1 تاریخ 12/09 ساعت 8.30 چهار بخش اول کتاب زبان خارجه گ10 تاریخ 27/08 ساعت 12.30 چهار بخش اول کتاب درس ترجمه پیشرفته 2 تاریخ 05/09 ساعت 10 نصف کتاب درس ترجمه سیاسی 05/09 ساعت 8.30 نصف کتاب درس دستور نگارش 1 تاریخ 27/08 چهار بخش اول کتاب درس خواندن ودرک 3 تاریخ 27/08 ساعت 10.30 تا آخر فصل 15  

امتحانمیان ترم نحو کاربردی 4 رشته الهیات استاد رویا اسماعیلیان - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
امتحانمیان ترم نحو کاربردی 4 رشته الهیات استاد رویا اسماعیلیان 28/08/93 ساعت 10-12.  

امتحان میان ترم صرف1 رشته الهیات استاد رویا اسماعیلیان - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
امتحان میان ترم صرف1 رشته الهیات استاد رویا اسماعیلیان 14/08/93 ساعت 8-10  

جلسه توجیهی کارآموزی1 با استاد مرضیه براتی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کارآموزی1 با استاد مرضیه براتی 04/08 ساعت14.15 قسمت استراحت اساتید  

آزمون میان ترم درس روابط عمومی با استاد زهره سادات طالقانی 14/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس روابط عمومی با استاد زهره سادات طالقانی 14/08ساعت9 تا ابتدای ص130  

آزمون میان ترم درس فیزیک پایه2 رشته صنایع با استاد صادق - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس فیزیک پایه2 رشته صنایع با استاد صادق تاریخ 18/08تا انتهای فصل5  

آزمون میان ترم استاد شادی فروغی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم استاد شادی فروغی درس هنرومعماری2 بحث مساجد،مقابر،مدارس،تکیه ها و حسینه ها ،قلاع وآب انبار08/08 ساعت13.30  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد علی رضا زاهدی 07/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد علی رضا زاهدی 07/08ساعت 16  

جلسه توجیهی درس پروزه رشته روان شناسی با استادصفیه عرب - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروزه رشته روان شناسی با استادصفیه عرب 03/08 ساعت12 قسمت استراحت اساتید  

آزمون میان ترم درس امواج با استاد صادق 14/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس امواج با استاد صادق 14/08تا انتهای فصل 4  

آزمون میان ترم با استاد مهدیه شه دوست فرد - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مهدیه شه دوست فرد آمارواحتمالات مهندسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 28/08 ساعت10 فصل1و2و3رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار 05/09 ساعت10 فصل1و2و3  

آزمون میان ترم با استاد آرزو مهرابی تاریخ06/09 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جغرافیای جهانگردی با استاد آرزو مهرابی تاریخ06/09ساعت 8.30تا10 تا پایان فصل چهارم شناخت روحیات ملل تاریخ20/09 ساعت10تا12تا پایان فصل دوم  

آزمون میان ترم با استاد دیبا زیرک باش - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد دیبا زیرک باش درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی تاریخ 05/09 ساعت 12.30تا14 کلاس 817درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی تاریخ07/08ساعت14تا16 فصل 2و3 و فصل آخر(ایران) کلاس808  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاددیبا زیرک باش - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد دیبازیرک باش 07/08 ساعت10تا12 قسمت استراحت اساتید  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد مرضیه سادات امیر شاه کرمی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد مرضیه سادات امیر شاه کرمی 06/08 ساعت 11.30  

تغییر زمان آزمون میان ترم درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی استاد زهره طالقانی چهارشنبه 30 مهر
آزمون میان ترم درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی رشته روابط عمومی با استاد زهره سادات طا لقانی در تاریخ 14/08 ساعت 8 صبح تا سر صفحه 184  

جلسه توجیهی کارورزی2وپروژه با استاد سکینه ترکان 05/08 - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کارورزی 2وپروژه با استاد سکینه ترکان 08/05 کارورزی2 ساعت10تا11.30 پروژه 11.30تا13  

آزمون میان ترم - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
برنامه ریزی شهری در ایران18/09 دو فصل اول کتاب مجتهدزاده ساعت16 درس جغرافیای شهری ایران تا ص103 کتاب اصغر نظریان (چاپ جدید) تاریخ04/09 ساعت14 درس جغرافیای انسانی ایران (گروه علوم اجتماعی) تاریخ 25/09فصل سوم تا آخر کتاب جغرافیای انسانی ایران دکتر بدری فر ساعت14  

آزمون میان ترم با استاد مهتاب خورشیدی تاریخ27/08 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مهتاب خورشیدی تاریخ27/08 (درس داستان کوتاه)  

جلسه توجیهی درس کار تحقیقی با استاد احمد موذنی تاریخ 05/08 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس کار تحقیقی با استاد احمد موذنی تاریخ 05/08ساعت11 مراجعه به استاد کریدور جنوبی  

آزمو ن های میان ترم دروس استاد احمد موذنی - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
آزمو ن های میان ترم دروس استاد احمد موذنی تغییرات اجتماعی تاریخ10/09 ساعت8.30پنج فصل اول کتاب مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی2 در تاریخ01/09 ساعت10.30 سه فصل اول کتاب نظریه های جامعه شناسی 1 هر دو رشته های علوم اجتماعی و ارتباطات تاریخ 24/08 ساعت 12.30 فصل اول کتاب روش تحقیق نظری تاریخ08/09 تا ص110 مبانی جامعه شناسی هر دو رشته های علوم اجتماعی و ارتباطات تاریخ03/09 ساعت8.30 هفت فصل اول کتاب  

تغییر زمان آزمون میان ترم درس قواعد فقه2 با استاد سلمان نصراللهی - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
زمان آزمون میان ترم درس قواعد فقه2 با استاد سلمان نصراللهی به تاریخ26/08 تغییر یافت . آزمون تا ص151 کتاب محقق داماد بخش جزایی  

آزمون میان ترم زبان عمومی با استاد مریم بهرامی25/08 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم زبان عمومی با استاد مریم بهرامی گروه اول 25/08 گروه دوم 26/08 تا ص100  

کارآموزي رشته علوم تربيتي با استاد سميه قرباني08/08 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کارآموزي رشته علوم تربيتي با استاد سميه قرباني08/08ساعت12تا14  

جلسه توجيهي کار تحقيقي رشته علو م اجتماعي - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي کار تحقيقي رشته علو م اجتماعي با استاد حميدرضا صادقي05/08ساعت10 با استاد عظيمه سادات عبداللهي05/08ساعت10  

جلسه توجيهي پروژه دوم استاد محمدرضا سميعيان - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي پروژه دوم استاد محمدرضا سميعيان 04/08ساعت11قسمت اتاق اساتيد  

آزمون با استاد سميه موسوي - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
آزمون ميان ترم با استاد سميه موسوي درس فن آوري آموزشي 3/09 ساعت12.30 آزمون عملي درس فن آوري آموزشي24/09ساعت10سايت3  

جلسه توجيهي درس کارورزي با استاد سها صراف - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي درس کارورزي با استاد سها صراف 05/08 ساعت10.30تا11.30قسمت استراحت اساتيد  

برنامه جديد ميان ترم مربوط به استاد ليلي مهنام - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
برنامه جديد ميان ترم مربوط به استاد ليلي مهنام بررسي مقابله اي ساخت جمله 26/07ساعت 9.30تا آخر فصل6 خواندن متون مطبوعاتي 08/09 ساعت8 تا آخر فصل4 درآمدي برادبيات دو 10/08ساعت12.30تا آخر فصل4  

لیست آزمون میان ترم با استاد راضیه ربانی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
درس اصول وروش ترجمه(مترجمی و ادبیات) 08/08ساعت10 بخش اول تا آخردرس7(تستی) بخش دوم(ارزیابی ترجمه)بصورت تشریحی درس متون ساده(مترجمی و ادبیات)25/08ساعت8بخش اول و دوم(تستی-تشریحی)ترجمه متون ادبی(مترجمی)03/08ساعت10بخش اول تاآخرفصل3+درس7(تشریحی)ترجمه پیشرفته1 10/08ساعت8 تا آخرفصل10(تستی تشریحی)ترجمه مکاتبات واسنادیک25/08ساعت16تاآخردرس3(تستی)بررسی آثارترجمه شده اسلامی1(مترجمی وادبیات)29/08ساعت10 تا آخردرس6(تستی)ترجمه انفرادی یک02/09ساعت10 نصف پروژه ترجمه وتحویل داده شود آزمون بصورت تشریحی استفاده از دیکشنری آزاد ترجمه متون مطبوعاتی دو 25/08ساعت10 تا آخردرس5(تستی تشریحی)ترجمه متون اقتصادی 29/08ساعت12.30بخش اول تا سر1.3(مجموعه همایشی)بخش3تادرس4(تستی تشریحی)ترجمه مکاتبات واسناددو 18/08ساعت8 سه فصل اول(تستی)ترجمه متون مطبوعاتی یک 17/08تاآخردرس6(تستی تشریحی)زبان تخصصی روانشناسی دو06/09ساعت8 هفت فصل اول(تستی)  

آزمون میان ترم با استاد مجید توانپور09/02 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس مکانیک تحلیلی 2با استاد مجید توانپور09/02  

آزمون میان ترم با استاد زهرا امیریان - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد زهرا امیریان درس روانشناسی آموزش خواندن تاریخ 09/18تا ص84 ساعت10تا12 روشه و فنون تدریس تاریخ09/04 تا ص84 ساعت8تا10  

کارآموزی1 با استاد زهرا امیریان08/06 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کارآموزی1 با استاد زهرا امیریان08/06ساعت12.30 استراحت اساتید  

جلسه توجیهی دوم درس پروژه با استاد نصر رشته روان شناسی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی دوم درس پروژه با استاد نصر رشته روان شناسی تاریخ08/04 ساعت15.45  

جلسه توجیهی دوم درس پروژه با استاد طیبه فولاد چنگ - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی دوم درس پروژه با استاد طیبه فولاد چنگ08/04ساعت 8تا10  

آزمون میان ترم درس زبان تخصصی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی با استاد محمد سلطانی زاده - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس زبان تخصصی رشته های روانشناسی و علوم تربیتی با استاد محمد سلطانی زاده ترجمه سه صفحه متن انگلیسی است. برای تحویل ترجمه روزهای یکشنبه و دوشنبه 10تا12 به کریدور جنوبی به اتاق استاد مراجعه نمایند.  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد حسین زارع تاریخ08/04 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد حسین زارع تاریخ08/04ساعت16.30 قسمت استراحت اساتید  

جلسه توجیهی درس پروژه روانشناسی استاد لطیفه السادات مدنیان - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه استاد لطیفه السادات مدنیان در تاریخ 30/07 ساعت 10-12  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد دیبا زیرک باش - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد دیبا زیرک باش تاریخ7/08/93 ساعت 10-12  

جلسه توجیهی پروژه رشته کامپیوتر با استاد نرگس مراوندی 28/07 - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته کامپیوتر با استاد نرگس مراوندی 28/07ساعت9.45  

جلسه توجیهی 3با استاد مهران مرادی 03/8 - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی 3با استاد مهران مرادی 03/8ساعت8.30تا9.30  

آزمون میان ترم با استاد مرجانه جعفری - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد مرجانه جعفری فیزیک جدیدیک 15/09 فصل های 1و2و3و4 الکترومغناطیس یک 15/09فصل های 1و2و3 مکانیک آماری 08/09 فصل های 1و2و3و4  

آزمون میان ترم - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس هنر و معماری1 رشته مدیریت جهانگردی با استاد شادی فروغی01/08ساعت15.30 هنر و معماری 2 رشته مدیریت جهانگردی با استاد شادی فروغی 08/08 ساعت13.30  

آزمون میان ترم - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس سیستم عامل رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فن آوری اطلاعات با استاد عارفه نگینی 11/08فصل های (1و2و3و4و5)ساعت12.30 طراحی الگوریتم رشته مهندسی کامپیوتر و مهندسی فن آوری اطلاعات با استاد عارفه نگینی فصل های (1و2و3و4)تاریخ08/08 ساعت12.30  

جلسه توجیهی درس پروژه وکارورزی با استادکیوان رضوانی تاریخ01/08ساعت12 - شنبه 26 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه وکارورزی با استادکیوان رضوانی تاریخ01/08ساعت12  

آزمون میان ترم با استاد جهانگیر ایزد پناهی - شنبه 26 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم با استاد جهانگیر ایزد پناهی درس حقوق ثبت رشته حقوق 01/08/93 ساعت12.30تا14 کلاس 801ص 97تا ص175درس حقوق کار رشته الهیات 08/08ساعت12.30تا14 کلاس811ص1تاص117  

آزمون میان ترم - پنج شنبه 24 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم آمارزیستی رشته زیست شناسی بااستادبهاره یاوری زاده 29/08اصول حسابداری1 رشته حسابداری با استاد محبوبه بحرنییان 15/08ساعت10تا12 اصول حسابداری1 رشته های مدیریت با استاد بحرنییان 15/08 ساعت12.30تا14درس ریاضی مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر با استاد سید محمود ضابط زاده فصل های 1تا6 16/08 ساعت11.30 و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی رشته ریاضیات وکاربردها با استاد سید محمود ضابط زاده فصل های 1و2و3 تاریخ16/08ساعت11.30 درس معادلات دیفرانسیل رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات با استاد سید علی ضابط زاده و سید محمود ضابط زاده فصل های 1و2و3 تاریخ30/08 ساعت11.30  

آزمون میان ترم اصول حسابداری رشته مهندسی صنایع با استاد حبیب اله موحدنیا - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم اصول حسابداری رشته مهندسی صنایع با استاد حبیب اله موحدنیا 08/07ساعت14.15  

جلسه توجیهی پروژه و کارورزی2 رشته علوم تربیتی با استاد بتول بصیری - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه و کارورزی2 رشته علوم تربیتی با استاد بتول بصیری پروژه 30/07 ساعت10 کارورزی دو30/07 ساعت10.30  

جلسه توجیهی کار تحقیقی 1و2 با استاد ملیحه ریاحی - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کار تحقیقی 1و2 با استاد ملیحه ریاحی کارتحقیقی یک27/07ساعت15.30تا16.30 کارتحقیقی دو29/07ساعت15.30تا16.30  

قابل توجه دانشجويان رشته فناوري اطلاعات - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس شبکه هاي کامپيوتري 2 (فصل 6 و 7 تا صفحه 660 ) استاد مرضيه سادات امير شاکرمي در تاريخ 7/08/93 ساعت 10:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کشاورزي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس دامپروري عمومي (3فصل اول کتاب ) استاد نصر اصفهاني در تاريخ 12/09/93 ساعت 10 صبح برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کشاورزي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس گياه شناسي عمومي (6فصل اول کتاب ) استاد نصر اصفهاني در تاريخ 26/09/93 ساعت 8:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي گياهي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس کاربرد کامپيوتر در علوم زيستي ( تا آخر فصل3 ) استاد هانيه جلالي در تاريخ 7/08/93 ساعت 9:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته مديريت بازرگاني - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم آمار و احتمالات (4فصل اول ) استاد صديقه کياني در تاريخ 5/09/93 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي کامپيوتر فناوري اطلاعات - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس شبکه هاي کامپيوتري و شبکه هاي کامپيوتري 1 (از فصل2 تا صفحه 161 و فصل 1 حذف است.) استاد اميرشاکرمي در تاريخ 27/08/93 ساعت 10:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس تکامل در تاريخ 4/09/93 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس اکولوژي عمومي (7 فصل اول ) با دکتر فيروزه ترابي در تاريخ 4/09/93 ساعت 12:30 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کتابداري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس طراحي و مديريت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني (تا صفحه 86 ) با استاد کاظم پور در تاريخ 5/09/93 ساعت 10-12 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کتابداري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس نمايه سازي کتاب (تا صفحه 72)با استاد کاظم پور در تاريخ 28/08/93 ساعت 8-10 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کتابداري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم و عملي درس سازماندهي مواد1 فهرست نويسي توصيفي - تحليلي(تا صفحه 81) با استاد زهرا کاظم پور در روز سه شنبه مورخ 27/08/93 ساعت 12-10 برگزار مي گردد.  

قابل توجه دانشجويان رشته کتابداري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس مقدمه اي بر روابط عمومي( تا صفحه 92) با استاد کاظم پور درتاريخ 4/09/93 ساعت 10-12 برگزار مي گردد.  

اطلاعیه مربوط به درس پروژه و کارورزی - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
دانشجویانی که درس پروژه و کارورزی را اخذ نموده اند بایستی به سیستم گلستان مراجعه نموده و گزارش جدید ثبت نام را اخذ نمایندوبا دقت نام استاد خود را مشاهده کنندو پس از اطمینان نام استاد خود در جلسه توجیهی طبق زمان مشخص (همین قسمت سایت پیام نور مرکز اصفهان) شرکت نمایند.  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد محسن سقایی 28/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استادمحسن سقایی28/07ساعت15.30تا17  

پروژه درسی اقتصاد رشته اقتصاد با استاد ابوالفضل شاه محمدی28/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
پروژه درسی اقتصاد رشته اقتصاد با استاد ابوالفضل شاه محمدی28/07ساعت14.45تا16  

آزمون میان ترم درس مرتعداری با استاد عفت نصراصفهانی 24/09 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس مرتعداری با استاد عفت نصراصفهانی 24/09ساعت10تا12 هفت فصل اول کتاب کلاس820  

جلسه توجیهی سمینار رشته روان شناسی با استاد خانم صالحی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی سمینار رشته روان شناسی با استاد خانم صالحی04/08 ساعت10 هماهنگی کلاس با دفتر برنامه ریزی  

جلسه توجیهی کارورزی1 رشته مشاوره با استاد مسعود سلیمی - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کارورزی1 رشته مشاوره با استاد مسعود سلیمی26/08ساعت11.30کلاس813  

آزمون میان ترم - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم درس ریاضی پیشرفته رشته جغرافیا با استاد کیانوش کاظمی04/08ساعت8.30درس تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه با استا دمعصومه سمائی 18/08 ساعت10تا12تا ص97 درس مبانی مدیریت دولتی1استاداعظم خانی03/09تاآخرص183به غیرازبخش سوم فصل 1و2 ساعت16 مباحث ویژه در مدیریت دولتی استاداعظم خانی 18/08ساعت 16تا آخرص79درس انقلاب اسلامی با استادمهین امیرشاه کرمی کلیه رشته ها 27/08ساعت11.30تا سرفصل6درس قانون اساسی کلیه رشته ها با استاد مهین امیر شاه کرمی 04/09ساعت12تاسرفصل6  

امتحان میان ترم درس مرجع شناسی تخصصی با استاد زارعیان - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
امتحان میان ترم درس مرجع شناسی تخصصی با استاد زارعیان29/07ساعت14کلاس18  

درس برنامه سازی رایانه برای ورودی های جدید صنایع - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
درس برنامه سازی رایانه برای ورودی های جدید صنایع با خانم محبی برگزار می گردد. برای اطلاع به سایت مرجعه فرمایید.  

ميان ترم - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
ميان ترم درس بيمه محصولات کشاورزي 19/09/ساعت8تا10درس اصول مقاله نويسي فني و ترويجي26/09ساعت10تا12درس اصول برنامه ريزي آموزشي رشته ترويج کشاورزي 28/08ساعت14.15تا3.45  

جلسه توجيهي درس پروژه با استادپولادچنگ20/7ساعت8.30تا10 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي درس پروژه رشته روانشناسي با استادپولادچنگ20/7ساعت8.30تا10  

ادامه برنامه پروژه و کارورزی رشته های مدیریت( رشته مدیریت جهانگردی) - شنبه 19 مهر ماه 1393
پروژه رشته مدیریت جهانگردی استادآرزو مهرابی پنجشنبه24/7 11:30 استادفرنوش خراسانی زاده شنبه26/7 9:30 استادبنفشه ملازاده چهارشنبه23/7 9:00 استادفریبا سعیدی جمعه25/7 12:15 قبلا با دانشجویان هماهنگی شده استادمجید موزون پنجشنبه24/7 16:00 استادمجید بالایی چهار شنبه 30/7 15:30 استادعلی یوسفی دوشنبه 5/8 14:00 استادمولود عبدالهی یکشنبه 27/7 10:00 استاددیبا زیرک باش ظرفیت تکمیل نشده است کارآموزی رشته مدیریت جهانگردی استادمجید موزون پنجشنبه24/7 16:00  

جلسه توجیهی پروژه فناوری اطلاعات استادزهرا هاشمی - شنبه 19 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه فناوری اطلاعات استادزهرا هاشمی 22/07ساعت11.30تا12.30  

آزمون میان ترم - شنبه 19 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم قواعدفقه2(جزایی)استاد سلمان نصرالهی بروجنی از مباحث مطرح شده در کلاس تا ص88کتاب28/07/93ساعت14.45تا16درس اقتصادمهندسی استاد اعظم باقری تا آخرفصل هشتم 06/09ساعت14.15تا15.45تحقیق در عملیات استاد اعظم باقری تا آخر روش دو مرحله ای29/08ساعت8تا10برنامه ریزی و کنترل پروژه استاداعظم باقری تا آخرفصل هشتم29/08ساعت14.15تا15.45زبان تخصصی مهندسی صنایع استاد اعظم باقری 06/09/93ساعت 10تا12 چهار درس،درس روش تدریس زبان انگلیسی مترجمی استاد مرضیه رفیعی27/08ساعت8تا10از 2 تا 7ساعت14.30تا15.30درس شیوه ارائه مطالب استاد مرضیه عمادی 16/09ساعت14.30تا15.30درس شیمی کاربردی با استاد الهه قاسمی20/08ساعت8تا10درس شیمی صنعتی2 استاد الهه قاسمی 27/08ساعت12درس اصول محاسبات شیمی صنعتی استاد الهه قاسمی27/08ساعت13درس اصول بازاریابی استاد عاطفه امین دوست 14/08ساعت8سیستم های اطلاعاتی مدیریت رشته مدیریت بازرگانی استادمینا مظاهری28//08ساعت8رشته مدیریت دولتی ساعت12تجزیه تحلیل و طراحی سیستم مدیریت صنعتی ساعت 10 صبح از کل کتاب های مربوط درس آبیاری عمومی استاد نگار نور مهناد05/09درس بازاریابی بین المللی با استاد خانم محبوبی 05//09 تا پایان فصل 6 مدیریت منابع انسانی با استاد خانم محبوبی12/09 تا پایان فصل پنجم تئوری تصمیم گیری مهندسی صنایع استاد امین دوست 30/07ساعت10 سه فصل اول درس مبانی تنظیم بودجه استاد حبیب اله موحدنیا30/07فصل1تا5درس مدارهای الکتریکی استاد بهناز پارساپور12/09تاآخرفصل چهارم درس آنالیز عددی 2 استاد سید محمود ضابط زاده07/08فصل1و2درس مقابله ای ساخت جمله استاد لیلی مهنام 26/07ساعت9.30تا10 تا آخر فصل6خواندن متون مطبوعاتی 08/09تا آخر فصل 4 ساعت8 درآمدی بر ادبیات 17/08تاآخرفصل4ساعت10تا11تاریخ تحولات جهان اسلام ازسال40 تا227هجری با 17/08 تا پایان ص56  

برنامه جلسه توجیهی دروس پروژه و کارورزی مربوط به کلیه رشته های مدیریت - شنبه 19 مهر ماه 1393
پروژه رشته مدیریت دولتی: استادمحمدرضا سمیعیان یکشنبه 27/7 10:30 استادمهدی سلیمی پنجشنبه8/8 12:30-11:30 استادمهران مرادی شنبه19/7 11:00-9:00 استادعباس نیساری پنجشنبه24/7 14:00 استادنسیم آرش نیا یکشنبه11/8 12:30 استادفرید فاتحی پنجشنبه 24/7 14:00 استادمجید باقرزاده ظرفیت تکمیل نشده است استادمحمد حسین پسندیده ظرفیت تکمیل نشده است کارورزی رشته مدیریت دولتی: استادمحمدرضا سمیعیان یکشنبه 27/7 10:30 استادمهدی سلیمی پنجشنبه8/8 12:30-11:30 استادعلی نصر ظرفیت تکمیل نشده است استادعباس نیساری پنجشنبه24/7 14:30 استادمهران مرادی ظرفیت تکمیل نشده است پروژه رشته مدیریت بازرگانی استادکیوان رضوانی پنجشنبه 24/7 11:00 استادفرنگیس سیاوشان جمعه2/8 12:00 استادمریم سلیمانی شنبه17/8 9:00 استادامید سیچانی چهارشنبه23/7 8:00 استادمینا مظاهری چهارشنبه30/7 9:15 استادفاطمه مرتضوی یکشنبه 4/8 16:00 استادمحسن زمانی جمعه 25/7 10:30 استادمهدی محمدی سه شنبه 29/7 8:00 استادالهه ملایی یکشنبه 27/7 12:00-10:00 استادعفت محبوبی چهارشنبه30/7 9:30 استادمهدی کلانتری سه شنبه 29/7 17:30 استادبهناز شکیب جمعه 25/7 12:30 استادعلی نصر ظرفیت تکمیل نشده است استادآزاده نادری ظرفیت تکمیل نشده است کارورزی رشته مدیریت بازرگانی: استادکیوان رضوانی پنجشنبه 24/7 11:30 استادمریم سلیمانی شنبه17/8 9:00 استادفرید فاتحی پنجشنبه24/7 14:00 استادمحسن زمانی جمعه25/7 10:00 استادآزاده نادری ظرفیت تکمیل نشده است پروژه رشته مدیریت صنعتی: استادزهرا زینلی --- --- قبلا با دانشجویان هماهنگی شده استاداحسان تیموری پنجشنبه24/7 9:00 جلسه دوم استادمحمد شیرعلی شنبه26/7 14:00 قبل از کلاس به سایت زیر مراجعه شود ostadiran.ir/ استادفاطمه رضایی جمعه25/7 12:15 استادفرشته حقیقت یکشنبه27/7 12:15 استادآزاده زندی پنجشنبه 24/7 17:30 استادهادی بصیری جمعه 25/7 10:30 ظرفیت تکمیل نشده است کارورزی رشته مدیریت صنعتی: استادمهدی محمدی سه شنبه 29/7 8:30 استاداحسان تیموری پنجشنبه 24/7 9:00 جلسه دوم استادمحمد شیر علی شنبه26/7 14:00 قبل از کلاس به سایت زیر مراجعه شود www.ostadirani/sirali استادامیرحسین کوفی گر ظرفیت تکمیل نشده ا  

گروه بندی کارگاه عمومی یک ویژه رشته های مهندسی - شنبه 19 مهر ماه 1393
گروه بندی کارگاه عمومی یک ویژه رشته های مهندسی در مرکز اصفهان و بختیار دشت بصورت مشترک 23/07/93 و24/07/93ساعت8.30تا11.30در ضمن شروع کارگاه شنبه26/07/93می باشد.مکان پیام نور مرکز اصفهان جنب نماز خانه خانم ها  

کارورزی2 با استادشکراله ملکی از 19/07/93به23/07/93تغییر یافت - شنبه 19 مهر ماه 1393
کارورزی2 با استادشکراله ملکی از 19/07/93به23/07/93تغییر یافت. ساعت13  

جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با استادفریدفاتحی24/07/93 - شنبه 19 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با استادفریدفاتحی24/07/93ساعت14در اتاق اساتید  

جلسه توجیهی درس سمینار و پروژه با استاد محمدسلطانی زاده28/07/93 - شنبه 19 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس سمینار و پروژه با استاد محمدسلطانی زاده28/07/93ساعت10تا12  

آزمون میان ترم تاریخ تشیع1با استادمژگان فولادی وندا تاریخ1/09/93 - شنبه 19 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم تاریخ تشیع1با استادمژگان فولادی وندا تاریخ1/09/93فصل دوم  

جلسه توجیهی دوم درس پروژه و کارورزی با استاد مهران مرادی 26/07/93 - شنبه 19 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی دوم درس پروژه و کارورزی با استاد مهران مرادی 26/07/93ساعت8.30تا9.30  

زمانبندي ارائه شفاهي شيوه ارائه مطالب (خانم مهندس عمادی)
جدول زمانبندي ارائه شفاهي درس شيوه ارائه مطالب استاد درس خانم مهندس عمادی. جهت دریافت بر روی گزینه بیشتر کلیک نمایید.   بيشتر...

جلسه توجیهی کارتحقیقی با استاد حمیدرضا صادقی رشته علوم اجتماعی - شنبه 12 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی کارتحقیقی با استاد حمیدرضا صادقی رشته علوم اجتماعی تاریخ14/07/93ساعت10.30تا11.30دراتاق اساتیدبرگزار می شود.  

جلسه توجیهی پروژه با استادراضیه السادات سجادی17/07/93 - شنبه 12 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه با استادراضیه السادات سجادی17/07/93ساعت10.30تا12.30دراتاق اساتیدبرگزارمیشود.  

کلاس کارتحقیقی1با استاد محبوبه مختاری رشته حقوق24/07/93ساعت17 - جمعه 11 مهر ماه 1393
کلاس کارتحقیقی1با استاد محبوبه مختاری رشته حقوق24/07/93ساعت17  

کارآموزی وپروژه با استاد محمدشیرعلی به ایمیل ایشان مراجعه نمایند - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
کارآموزی وپروژه با استاد محمدشیرعلی به ایمیل ایشان مراجعه نمایند: www.0stadIran.Ir/ShirAli  

جلسه توجیهی پروژه و کارورزی با استاد مهدی سلیمی - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه و کارورزی با استاد مهدی سلیمی تاریخ08/08/93ساعت 11.30تا 12.30برگزار می شود.  

جلسه توجیهی پایان نامه گروه علوم اجتماعی با اساتید ملک احمدی و عبدالهی - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پایان نامه گروه علوم اجتماعی با اساتید ملک احمدی و عبدالهی در تاریخ14/07/93ساعت12-10 تشکیل میشود.  

جلسه توجیهی درس کارورزی و کارآموزی1و2و پروژه با استاد فرشته مرادی - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس کارورزی و کارآموزی1و2و پروژه با استاد فرشته مرادی در تاریخ 05/08/93به شرح زیر می باشد: درس کارورزی و کارآموزی1و2ساعت12تا12.30کلاس806 درس پروژه ساعت12.30تا13کلاس106  

جلسه توجیهی درس پروژه،کارورزی2،سمیناربااستاد مسعود سلیمی - شنبه 05 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه درتاریخ14/07/93،کارورزی دو15/07/93وسمینار19/07/93 ساعت12.30کلاس813و آزمون میان ترم روانشناسی تجربی 21/08/93ساعت12کلاس 813بااستاد مسعود سلیمی می باشد.  

زمون میان ترم اصول ترویج وآموزش کشاورزی با استاد عفت نصراصفهانی - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم اصول ترویج وآموزش کشاورزی با استاد عفت نصراصفهانی در تاریخ19/09/93ساعت8.30کلاس821پنج فصل اول کتاب  

آزمون میان ترم بیوشیمی عمومی با استاد عفت نصراصفهانی - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم بیوشیمی عمومی با استاد عفت نصراصفهانی در دو مرحله برگزار می شود 93/09/03ساعت8.30کلاس820ص1تاص152 93/09/17ساعت8.30ص153تا پایان کتاب  

تغییر مکان و ساعت کلاس استادهانیه جلالی - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
درس کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی از تاریخ16/07/93هر هفته در سایت 4 برگزار می شود.  

قابل توجه دانشجویان ITمهندسی کامپیوتر - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
کلیه دانشجویانی که با استاد خانم دکتر یعقوبی درس پروژه وکاراموزی در این نیمسال اخذ نموده اندروز سه شنبه 15/07/1393ساعت 13.30به دفتر برنامه ریزی مراجعه نمایید.  

جلسه توجیهی پروژه رشته مدیریت صنعتی با استاد جلسه توجیهی پروژه رشته مدیریت صنعتی با استاد زهرا زینلی - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی پروژه رشته مدیریت صنعتی با استاد زهرا زینلی درتاریخ15/07/93ساعت11.30تا12.30دراتاق استراحت اساتید تشکیل می شود.  

جلسه توجیهی استادرحمانی درس پروژه رشته روانشناسی - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی استادرحمانی درس پروژه رشته روانشناسی در تاریخ 12/07/93 ساعت30/10 در اتاق اساتید مدعو تشکیل می شود.  

جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با استاد مهران مرادی 19/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه و کارورزی با استاد مهران مرادی 19/07/93ساعت11-9 در اتاق اساتید تشکیل می شود.  

آزمون ميان ترم روش تدريس با استاد مرضيه رفيعي در تاريخ 20/08/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
آزمون ميان ترم روش تدريس با استاد مرضيه رفيعي در تاريخ 20/08/93ساعت10-8کلاس815تاپايان فصل هفتم  

جلسه توجيهي درس پروژه با استاد زهرا اميريان در تاريخ22/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
جلسه توجيهي درس پروژه با استاد زهرا اميريان در تاريخ22/07/93ساعت16-14در اتاق اساتيد مدعو تشکيل مي شود.  

امتحان ميان ترم درس مقدمات تکنولوژي آموزشي - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
امتحان ميان ترم درس مقدمات تکنولوژي آموزشي با استاد نفيسه توتوني 17/09/93ساعت12-10تا پايان بخش دوم  

جلسه توجیهی درس پروژه با استاد فریبا سعیدی14/07/93 - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه با استاد فریبا سعیدی14/07/93ساعت9در اتاق اساتید تشکیل می شود.  

آزمون میان ترم بااستادمحبوبه سیاحی - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
آزمون میان ترم بااستادمحبوبه سیاحی فیزیک دو01/09/93 ساعت10-8تا پایان فصل هفتم ترمودینامیک01/09/93ساعت12-10تا پایان فصل ششم مکانیک تحلیلی یک15/09/93ساعت12-10تاپایان فصل چهارم  

برنامه جلسات توجیهی و امتحانات میان ترم استادشکراله ملکی - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
پروژه کارعملی14/07/93کارورزی دو19/07/93کارآموزی یک 26/07/93ساعت13 آزمون میان ترم روشهای ارزشیابی18/08/93تا پایان فصل4 و آزمون آمارتوصیفی25/08/93تاپایان فصل4  

     
کلاسهای لغو شده و جبرانی
لغو کلا سهای استاد شاه نظری تاریخ 05/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
لغو کلا سهای استاد شاه نظری تاریخ 05/08 درس اصول حسابداری 2 ساعت 10 تا12 و حسابداری صنعتی (3)ساعت12.30 تا14  

لغو کلاس استاد دهقان خلیلی تاریخ 04/08 درس عالی2 پلیمر - شنبه 03 آبان ماه 1393
لغو کلاس استاد دهقان خلیلی تاریخ 04/08 درس عالی2 پلیمر  

لغو کلا س های استاد اکرم حمیدیان در تاریخ04/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
لغو کلا س های استاد اکرم حمیدیان در تاریخ04/08  

لغو کلا س های استاد رومینا امیری 03/08 - شنبه 03 آبان ماه 1393
لغو کلا س های استاد رومینا امیری 03/08  

لغو آزمایشگاه های فیزیک 2 و 3 خانم امانی
آزمایشگاه های فیزیک 2 و 3 خانم امانی روز شنبه 3 آبان 93 برگزار نمی گردد.  

لغو کلاس طرحریزی واحدهای صنعتی و نگهداری تعمیرات دکتر اسماعیلیان - پنج شنبه 01 آبان ماه 1393
کلاسهای دکتر اسماعیلیان در تاریخ شنبه سوم آبانماه لغو گردیده است.  

لغو کلاس استاد علی اکبر ابراهیمی درس روانشناسی جنایی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
کلاس استاد علی اکبر ابراهیمی درس روانشناسی جنایی در تاریخ 7/8 لغو گردیده است.  

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان1 با استاد الهه واثقی 07/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان1 با استاد الهه واثقی 07/08ساعت11  

لغو کلاس های استاد اعظم بختیاری در تاریخ 1/08/93 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد اعظم بختیاری در تاریخ 1/08/93  

کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با استاد هانیه جلالی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با استاد هانیه جلالی 16/8 ساعت8تا12 وتاریخ07/09 ساعت8تا12  

جبرانی درس ریاضیات عمومی 2 با استاد آرزو خسروی راد 02/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
جبرانی درس ریاضیات عمومی 2 با استاد آرزو خسروی راد 02/08ساعت 8تا12  

لغو کلاس استاد آرزو خسروی راد 01/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد آرزو خسروی راد 01/08  

کلاس جبرانی شبکه های کامپیوتر با استاد مرضیه سادات امیر شاه کرمی 06/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی شبکه های کامپیوتر با استاد مرضیه سادات امیر شاه کرمی 06/08 ساعت8تا10  

درس مدیریت کشاورزی بدون منبع می باشد جلسه اول 03/08 - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
درس مدیریت کشاورزی بدون منبع می باشد جلسه اول 03/08ساعت11.30تا12.30 قسمت استراحت اساتید  

کار تحقیقی رشته روابط عمومی( درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی) با استاد زهره سادات طالقانی - چهارشنبه 30 مهر ماه 1393
دانش جویان روابط عمومی درس مبانی آرشیو و اطلاع رسانی با استاد زهره سادات طالقانی کار تحقیقی خود را حداکثر تا تاریخ 5/9/93 به آدرس m_amin47@yahoo.com ایمیل فرمائید.  

تغییر ساعت کلاس درس کتابخانه و توسعه پایداربا استاد حمیدرضا خسروی تاج - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
تغییر ساعت کلاس درس کتابخانه و توسعه پایداربا استاد حمیدرضا خسروی تاج از ساعت 12.30 به 16 برای آگاهی بیشتر به سایت مراجعه کنید.  

تغییر ساعت کلاس مهندسی اینترنت و شبکه با استاد مریم قربانی - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
ساعت کلاس مهندسی اینترنت و شبکه با استاد مریم قربانی از ساعت12.30 به 10 تغییر یافت برنامه جدید را از سایت مشاهده کنید.  

قابل توجه دانشجویان رشته های مدیریت اقتصاد و حسابداری - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
طبق گزارش ثبت نام در سیستم گلستان به نام استاد خود توجه کرده و دقت کنند در کلا س های مربوط به استاد خود شرکت کنند.  

لغو کلاس استاد الهام السادت رضی زاده در تاریخ30/07 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد الهام السادت رضی زاده در تاریخ30/07  

لغو کلاس اندیشه اسلامی 1 با استاد ادیب آل علی در تاریخ 04/08 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
لغو کلاس اندیشه اسلامی 1 با استاد ادیب آل علی در تاریخ 04/08 جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

کلاس جبرانی با استاد لطیفه السادات مدنیان - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی با استاد لطیفه السادات مدنیان(مبانی و اصول مشاوره و راهنمایی )تاریخ03/08 ساعت 10 تا 12 قسمت استراحت اساتید  

لغو کلاس استاد مجید میرحسینی درس حقوق مدنی در تاریخ29/07 - سه شنبه 29 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد مجید میرحسینی درس حقوق مدنی در تاریخ29/07  

کلاس جبرانی استاد سید مرتضی اعتصامی درس ریاضی عمومی2 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی استاد سید مرتضی اعتصامی درس ریاضی عمومی2 در تاریخ29/07 ساعت16  

کلا س های جبرانی استاد مریم عزیزی درس زبان تخصصی (رشته های مدیریت ،اقتصاد و حسابداری) - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلا س های جبرانی استاد مریم عزیزی درس زبان تخصصی (رشته های مدیریت ،اقتصادوحسابداری) 30/07ساعت 12.30 تا17.30 05/08 ساعت12.30 تا 17.30  

قابل توجه دانشجویان استاد شاه محمدی - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
برنامه جدید استاد شاه محمدی را در سایت ببینید.  

تغییر برنامه کلاسی استاد مجید جعفریان - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
برنامه درسی استاد مجید جعفریان تغیر کرده است دانشجویان محترم جهت اطلاع از برنامه جدید به سایت مراجعه فرمایند. در ضمن کلاسهای روز چهارشنه30/7لغو است.  

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع غذایی - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس گوشت و شیلات استاد بیژن شمس دوشنبه ها ساعت 15-17 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته کشاورزی - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس زیست شناسی عمومی استاد بیژن شمس چهار شنبه ها ساعت 15-17 برگزار می گردد.  

لغو کلاس خاکشناسی عمومی روز سه شنبه (یوسفی فرد) - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس خاکشناسی عمومی رشته کشاورزی روز سه شنبه (29/7/93) لغو گردید و کلاس جبرانی در روز دوشنبه (5/8/93) ساعت 16-12 در مکان آزمایشگاه کشاورزی برگزار می گردد.  

قا بل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
کلاس فيزيک با استاد ولي پور در تاريخ 04/08ساعت 16تا17.30حضور دانشجويان الزامي است.  

لغو کلاس معادلات ديفرانسيل با استاد زهره شيخ در تاريخ04/08 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
لغو کلاس معادلات ديفرانسيل با استاد زهره شيخ در تاريخ04/08  

پروژه فن آوري اطلاعات - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
پروژه فن آوري اطلاعات گروه 08 با استاد خانم خليليان و 09با استاد خانم عشوريون است. دانشجويان محترم قبل مراجعه در گزارش 101 خود اسم استاد خود را کنترل کنند.  

اطلاعيه مربوط به دانشجويان سخت افزار - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
درس انتقال داده ها با استاد شيرين صالحي ارايه گرديد.  

لغو کلاس هاي استاد هادي بصيري در تاريخ01/08 - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
لغو کلاس هاي استاد هادي بصيري در تاريخ01/08جبراني با استاد هماهنگ شود.  

جلسات جبراني درس فن آوري آموزشي با استاد سميه موسوي - دوشنبه 28 مهر ماه 1393
جلسات جبراني درس فن آوري آموزشي با استاد سميه موسوي 06/08ساعت 8 تا11.30سايت دو 20/08ساعت8تا11.30سايت2  

لغو کلاس های استاد میثم زین الدین درتاریخ07/28 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد میثم زین الدین درتاریخ07/28جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس های استاد ابراهیم احمدی در تاریخ07/27 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد ابراهیم احمدی در تاریخ07/27جبرانی آن تاریخ08/11ساعت 16تا17.45 تغییر برنامه در سایت اعلام شد.  

کلاس اصول حسابداری 2 با استاد قائدی ها - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کلاس اصول حسابداری 2 با استاد قائدی ها طبق برنامه قبلی در روزهای چهارشنبه برگزار می گردد.  

تغییر کلاس درس تاسیسات در ساختمان های روستایی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
تغییر کلاس درس تاسیسات در ساختمان های روستایی با استاد مریم مختاری شروع کلاس از08/05 بنا براین کلاس 07/28 لغو گردید.  

لغو کلاس های استاد آقا میری در تاریخ07/27 - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد آقا میری در تاریخ07/27 هماهنگی جبرانی کلا س ها با استاد می باشد.  

کلاس جبرانی استاد نرگس مراوندی - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی استاد نرگس مراوندی درتاریخ07/29 در سایت 5 برگزار می شود. گروه شنبه ها ساعت8تا10 گروه دوشنبه ها ساعت 10تا12  

تغییر کلیه برنامه های کلا س های استاد محمد شیر علی در طول هفته - يكشنبه 27 مهر ماه 1393
کلیه برنامه های کلا س های استاد محمد شیر علی در طول هفته تغییر یافت. دانشجویان رشته های مدیریت صنعتی ،مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع به قسمت برنامه هفتگی اساتید در سایت پیام نور مرکز اصفهان جهت اطلاع از برنامه جدید مراجعه نمایند.  

لغو کلاس ادبیات انگلیسی استاد نگار بصیری- شنبه 26 مهر ماه 1393
کلاس ادبیات انگلیسی استاد بصیری در تاریخ 27/07 برگزار نمی گردد و جبرانی آن در تاریخ 1/08 ساعت 8 می باشد.  

لغو کليه کلا س هاي استاد حسين مسجدي در تاريخ26/07 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کليه کلا س هاي استاد حسين مسجدي در تاريخ26/07  

لغو کلا س های استاد عاطفه یوسفی در تاریخ 29/07 - شنبه 26 مهر ماه 1393
لغو کلا س های استاد عاطفه یوسفی در تاریخ 29/07جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس های استاد علیرضا جلالی03/08 - شنبه 26 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد علیرضا جلالی03/08  

لغو کلا س های استاد امین نظری در تاریخ 01/08 - پنج شنبه 24 مهر ماه 1393
لغو کلا س های استاد امین نظری در تاریخ 01/08  

لغو کلاس درس مکانیک سیالات با استاد مجیداسماعیلیان در تاریخ24/07 - پنج شنبه 24 مهر ماه 1393
لغو کلاس درس مکانیک سیالات با استاد مجیداسماعیلیان در تاریخ24/07  

قابل توجه دانشجويان رشته روانشناسي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کلاس هاي جبراني روان شناسي عمومي1 که سه شنبه ها (8-10) تشکيل مي شده در تاريخ 6/08/93 و4/09/93 در همان ساعت 8-10 و کلاس جبراني روانشناسي عمومي1 که(10-12) سه شنبه ها تشکيل مي شده در تاريخ 29/07/93 و 4/08/93 تشکيل مي گردد.  

لغو کلاس استاد مجيد بالايي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کلاس تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران استاد مجيد بالايي در روز چهارشنبه مورخ 23/07/93 ساعت 15:30برگزار نمي گردد.  

لغو کلاس استاد زهرا نصر - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کليه کلاس هاي استاد زهرا نصر در روز چهارشنبه مورخ 30/07/93 لغو گرديده است.  

لغو کلاس استاد باقري - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کليه کلاس هاي استاد باقري در تاريخ 24/07/93 لغو گرديده است.  

قابل توجه دانشجويان رشته زيست شناسي - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
کلاس جبراني درس اکولوژي عمومي استاد فيروزه ترابي در تاريخ 20/08/93 ساعت 12:30-14:45 برگزار مي گردد.  

تغییر استاد درس بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت صنعتی - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
درس بازاریابی و مدیریت بازار رشته مدیریت صنعتی با استا دمحسن زمانی لغو و بجای ایشان استاد علی شاه نظری تعیین شد. برنامه استادجدید بعد اعلام می شود.  

لغو کلیه کلا س های استاد مصطفی خزایی در تاریخ24/07 - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
لغو کلیه کلا س های استاد مصطفی خزایی در تاریخ24/07(طرح آزمایشگاه کشاورزی و آزمایشگاه مربوط به آن درس)  

لغو کلیه کلا س های استاد شیرعلی در تاریخ23/07 - چهارشنبه 23 مهر ماه 1393
لغو کلیه کلا س های استاد شیرعلی در تاریخ23/07  

لغو کلاس های استاد امیرحسین صادقی در تاریخ24/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
غو کلاس های استاد امیرحسین صادقی در تاریخ24/07  

لغو کلاس الکترونیک1 رشته فیزیک با استا د اسماعیل کیانی تاریخ23/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
لغو کلاس الکترونیک1 رشته فیزیک با استا د اسماعیل کیانی تاریخ23/07ساعت14.15  

لغو کلاس های 23/07با استاد مرتضی واحدیان - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
لغو کلاس های 23/07با استاد مرتضی واحدیان  

جلسه جبرانی درس انقلاب اسلامی استاد مهین امیر شاه کرمی در تاریخ29/07 - سه شنبه 22 مهر ماه 1393
جلسه جبرانی درس انقلاب اسلامی استاد مهین امیر شاه کرمی در تاریخ29/07ساعت10تا12 برگزار می شود.  

لغو کلا س های استاد خانم رقاع درتاریخ های 22/07و23/07/93با - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلا س های استاد خانم رقاع درتاریخ های 22/07و23/07/93  

لغو کلا س های استادکریمی در تاریخ30/07/93 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلا س های استادکریمی در تاریخ30/07/93جبرانی 07/08/93 برگزار می شود.  

لغو کلاس های استاد کاوش در تاریخ24/07/93 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد کاوش در تاریخ24/07/93  

قابل توجه دانشجویان مربوطه - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
کلاس اصول علم سیاست استاد طباطبایی سه شنبه 22/07/1393ساعت 16برگزار نمیگردد.جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.  

لغو کلاس هاي استاد جمشيدي در تاريخ30/7/93از ساعت8تا12 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلاس هاي استاد جمشيدي در تاريخ30/7/93از ساعت8تا12  

لغو کلاس های استاد محمدرضا زاهدی در تاریخ22/07/93 - يكشنبه 20 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد محمدرضا زاهدی در تاریخ22/07/93  

برنامه آزمایشگاه فیزیک (1) کلیه رشته ها - پنج شنبه 17 مهر ماه 1393
آزمایشگاه فیزیک (1) کلیه رشته ها از روز شنبه 19/7/93 آغاز می شود. برای اطلاع از برنامه به پیوست مراجعه فرمایید.   بيشتر...

لغو کلاس استاد محسن زمانی در تاریخ 24/07 - شنبه 19 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد محسن زمانی در تاریخ 24/07  

لغو کلاس های استاد خانم مستولی زاده در تاریخ های 23 و 24/07 - شنبه 19 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد خانم مستولی زاده در تاریخ های 23 و 24/07  

لغو کلاس محاسبات شیمی با استاد الهه قاسمی در تاریخ 22/07 - شنبه 19 مهر ماه 1393
لغو کلاس محاسبات شیمی با استاد الهه قاسمی در تاریخ 22/07  

لغو جلسه کارورزی2 با استادشکراله ملکی از 19/07/93به23/07/93تغییر یافت - شنبه 19 مهر ماه 1393
لغو جلسه کارورزی2 با استادشکراله ملکی از 19/07/93به23/07/93تغییر یافت. تاریخ جدید23/07/93ساعت13  

کلاس جبرانی استاد سجادی - جمعه 18 مهر ماه 1393
کلاس اضافه جبرانی درس نظریه زبانها و ماشینها رشه کامپیوتر و فناوری روز شنبه 93/07/19 ساعت 12:30 الی 16 برگزار می گردد .  

کلاس جبرانی استاد سجادی - جمعه 18 مهر ماه 1393
کلاس اضافه جبرانی درس نظریه زبانها و ماشینها رشه کامپیوتر و فناوری روز شنبه 93/07/19 ساعت 12:30 الی 16 برگزار می گردد .  

جلسه توجیهی استاد مهران مرادی - جمعه 18 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس کارورزی و پروژه رشته مدیریت دولتی شنبه 93/07/19 ساعت 9 الی 11 برگزار میگردد.  

کلاس جبرانی استاد حاج باقری - جمعه 18 مهر ماه 1393
تشکیل کلاس جبرانی استاد سپیده حاج باقری مورخ24/07/93 درس فیزیولوژی گاهی 3 .  

تشکیل کلاس جبرانی استاد رضا کیانی - جمعه 18 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی دروس جمعیت شناسی ایران و مبانی جمعیت شناسی با استاد رضا کیانی مورخ 24/07/93 از 8 الی 12 برگزار می گردد.  

لغو کلاس بهینه سازی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس بهینه سازی در تاریخ 17/07/93 لغو گردیده است . جهت تعیین ارائه به استاد ایمیل بزنید.  

کلاس نقشه کشی تخصصی 2 - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس نقشه کشی تخصصی 2 در تاریخ 17/07/93 به صورت 4 ساعتی از 14:15 تشکیل می گردد.  

لغو کلاس استاد اعظم بختیاری - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس استاد بختیاری در روز پنج شنبه 17/07/93 لغو گردیده است.  

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
اولین جلسه توجیهی درس پروژه رشته روانشناسی با استاد پولاد چنگ درتاریخ 20/07/93 ساعت 8:30-10 برگزار می گردد.  

لغو کلاس استاد جمشیدی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس آیین دادرسی کیفری استاد جمشیدی در روز چهارشنبه 30/07/93 ساعت 10-12 برگزار نمی گردد.  

لغو کلاس استاد جمشیدی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس حقوق جزایی خصوصی استاد جمشیدی در روز چهارشنبه ساعت 8-10 مورخ 30/07/93 برگزار نمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس های پروژه و کارورزی با سرکار خانم محبوبی در روز جهارشنبه مورخ 30/07/93 ساعت 9:30 برگزار میگردد.  

کلاس جبرانی درس آبیاری عمومی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی درس آبیاری عمومی دکتر نور مهناد روز چهارشنبه مورخ 21/08/93 ساعت 14:15 برگزار می گردد.  

قابل توجه دانشجویان عزیز - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس توجیهی درس پروژه استاد مینا مظاهری در روز چهارشنبه مورخ 30/07/93 ساعت 9:15-10:15 در کلاس 823 برگزار می گردد.  

لغو کلاس خانم اعظم صفر آبادی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس استاد اعظم صفرآبادی در روز پنجشنبه مورخ 17/7/93 تشکیل نمی گردد.  

لغو کلاس استاد بهرامی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس سرکار خانم بهرامی درس اصول حسابداری3 ساعت 14:15 در روز پنجشنبه مورخ 17/07/93 برگزار نمی گردد.  

لغو کلاس استاد استکی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس سرکار خانم استکی (روانشناسی رشد2) در روز پنجشنبه مورخ 17/07/93 ساعت 8 تشکیل نمی گردد.  

لغو کلاس استاد قضاوی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس های سر کار خانم قضاوی (اصول برنامه ریزی درسی و نظارت و راهنمایی تعلیماتی) در روز پنجشنبه 17/07/93 برگزار نمیگردد.  

لغو کلاس های استاد کاوشی - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
کلاس های دکتر کاوشی پنجشنبه مورخ 17/07/93 برگزار نمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان عزیز - چهارشنبه 16 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی سمینار و پروژه استاد محمد سلطانی زاده روز یکشنبه مورخ 20/07/93 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.  

کلاس برنامه ریزی تولید استاد حامدی - سه شنبه 15 مهر ماه 1393
روز چهارشنبه 1393/7/16تشکیل نمی شود  

لغو کلاس استاد احمد ملکی - سه شنبه 15 مهر ماه 1393
کلیه کلاسهای استاد احمد ملکی در روز چهارشنبه مورخ 16/07/93 لغو گردیده است .  

لغو کلاس مالیه عمومی دکتر منصف - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلاس مالیه عمومی دکتر منصف تاریخ 15/07/93 ساعت 16 الی 17:30 لغو گردیده است. جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع( جدید )- دوشنبه 14 مهر ماه 1393
درس اقتصاد مهندسی با استاد اعظم باقری در همان کلاس و ساعت اقتصاد مهندسی رشته مهندسی صنایع یا سایر رشته ها که با خانم باقری روزهای پنج شنبه ساعت 14:15 بود برگزار می گردد .  

جلسه توجیهی رشته اقتصاد - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
جلسه توجیهی درس پروژه رشته اقتصاد 28/7/93 ساعت 14:45-16 با استاد ابولفضل شاهمحمدی برگزار میگردد.  

برگزار کلاس جبرانی درس مقدمات تکنولوژی آموزشی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
برگزاری کلاس جبرانی درس مقدمات تکنولوژی آموزشی استاد نفیسه توتونی روز سه شنبه 22/7 ساعت 8-10 عملی سایت 5 وساعت 10-12 تئوری.  

امتحان میان ترم مهندسی کشاورزی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
امتحان میان ترم درس مرتعداری رشته مهندسی کشاورزی با سر کار خانم عفت نصر اصفهانی 24/7/93 کلاس 820ساعت 10-12 (هفت فصل اول کتاب ) برگزار خواهد شد.  

لغو کلاس استاد ملک احمدی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلاس روز 24/7/93 دروس جامعه شناسی خانواده و جامعه شناسی سازمان تشکیل نمیگردد جلسه جبرانی آن اعلام خواهد شد.  

لغو کلاس استاد مختاری - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
به علت تغییرمنبع درس تاسیسات در ساختمان های روستایی رشته مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها کلاس مذکور با استاد مختاری در تاریخ 14/7/93 ساعت 16-17:30 تشکیل نمیگردد.  

کلاس جبرانی آقای اسماعیل کیانی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلاس جبرانی آقای اسماعیل کیانی درس الکترونیک جهارشنبه 16/7/93ساعت 14:30-16 تشکیل میگردد.  

قابل توجه دانشجویان استاد علی زمانی - دوشنبه 14 مهر ماه 1393
کلاس استاد علی زمانی روز سه شنبه عصر 15/07/1393برگزار نمی گردد جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.  

قابل توجه دانشجویان عزیز - شنبه 12 مهر ماه 1393
درس کارگاه عمومی2 و کارگاه ریخته گری با استاد نوروزی روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14-17 در محل کارگاه مربوطه در مرکز اصفهان برگزار میگردد.  

لغو کلاس استاد محمدرضا اسماعیلی - شنبه 12 مهر ماه 1393
کلاس دکتر محمدرضا اسماعیلی پنجشنبه مورخ 17/07/93 درس ماشین های الکتریکی تشکیل نخواهد شد جلسه جبرانی اعلام میشود.  

لغو کلاس های آقای محمدشیرعلی از تاریخ12/07تا17/07/93 - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
لغو کلاس های آقای محمدشیرعلی از تاریخ12/07تا17/07/93جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس استادجانی پور در تاریخ10/07/93و جبرانی - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
جبرانی کلاس مبانی نقد وفهم حدیث با استاد جانی پور در تاریخ 17/07/93ساعت 12.30برگزار می شود.  

لغو کلاسهای استاد سید هادی سیدین از تاریخ 12/07/93تا17/07/93 - پنج شنبه 10 مهر ماه 1393
لغو کلاسهای استاد سید هادی سیدین از تاریخ 12/07/93تا17/07/93  

جلسه توجیهی پروژه استاد رحمانی - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
اولین جلسه هماهنگی درس پروژه استاد رحمانی برای رشته روانشناسی در تاریخ 12/07/1393 ساعت 10 صبح برگزار می گردد .  

لغو کلاس حسابداری و حسابرسی دولتی با استاد شاه نظری تاریخ14/07/93 - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
لغو کلاس حسابداری و حسابرسی دولتی با استاد شاه نظری تاریخ14/07/93ساعت17.30-16  

لغو کلاس استاد راضیه السادات سجادی در تاریخ10/07/93 - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد راضیه السادات سجادی در تاریخ10/07/93درس نظریه زبان ها و ماشین ها  

لغو کلاس خانم کاکاوند درس جغرافیای انسانی ایران در تاریخ10/07/93 - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
لغو کلاس خانم کاکاوند درس جغرافیای انسانی ایران در تاریخ10/07/93  

لغو کلاس استاد محمود حبیب الهی-جغرافیای خا ک ها - چهارشنبه 09 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد محمود حبیب الهی-جغرافیای خا ک هادر تاریخ10/07/93  

لغو کلاس خانم پارساپور - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
کلاسهای خانم پارساپور در تاریخ 9/7/1393 لغو گردیده است.  

لغو کلیه کلاس های روزجمعه11/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلیه کلاس های روزجمعه11/07/93  

تغییر زمان کلاس استاد مجید باقرزاده - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
تغییر زمان کلاس استاد مجید باقرزاده،برای اطلاع بیشتر به سایت مراجعه نمایید.  

تغییر برنامه کلاس های استاد میثم شیخ زین الدین - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
تغییر برنامه کلاس های استاد میثم شیخ زین الدین درس مهندسی اینترنت رشته نرم افزار با درس مهندسی فناوری1رشتهit همزمان برگزار میشود.  

تغییر برنامه کلاسی استاد محمدرضا شمس رشته it - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
تغییر برنامه کلاسی استاد محمدرضا شمس رشته itبرای اطلاع بیشتر به سایت مراجعه نمایید.  

لغو کلاس استاد علی اکبر ابراهیمی09/07/93روانشناسی جنایی - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد علی اکبر ابراهیمی09/07/93روانشناسی جنایی جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس های خانم سادات هاشمی نسب در تاریخ15/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلاس های خانم سادات هاشمی نسب در تاریخ15/07/93،جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس استاد مهدي سراجي در تاريخ10/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلاس هاي استاد مهدي سراجي در تاريخ10/07/93،جبراني بااستادهماهنگ شود.  

لغو کلا س هاي استاد فاطمه کربلايي در تاريخ 09/07/93 - سه شنبه 08 مهر ماه 1393
لغو کلا س هاي استاد فاطمه کربلايي در تاريخ 09/07/93جبراني با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس های استاد نسیم مهیمن در هفته جاری - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد نسیم مهیمن در هفته جاری،جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس استاد منیژه فلاحتیان در تاریخ08/07/93 - دوشنبه 07 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد منیژه فلاحتیان در تاریخ08/07/93جبرانی با استاد هماهنگ شود.  

لغو کلاس استاد محمد رضا طباطبایی - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
کلاسها استاد محمد رضا طباطبایی در تاریخ 7/7/1393 روز دوشنبه لغو گردیده است . جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.  

لغو کلاس مریم شریعتی درتاریخ07/07/93 - يكشنبه 06 مهر ماه 1393
لغو کلاس مریم شریعتی درتاریخ07/07/93برای مشاهده زمان جدید به سایت مراجعه نمایید.  

لغو کلاس های استاد سیدهادی سیدین از تاریخ05/07/93تا11/07/93 - جمعه 04 مهر ماه 1393
لغو کلاس های استاد سیدهادی سیدین از تاریخ05/07/93تا11/07/93  

لغو کلاس استاد زهرا خلیلی دو جلسه صبح 05/07/93 - جمعه 04 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد زهرا خلیلی دو جلسه صبح 05/07/93کلاس بعدازظهر تشکیل می شود.  

گروه بندی آزمایشگاه درس میکروبیولوژی - پنج شنبه 03 مهر ماه 1393
دانشجویانی که درس میکروبیولوژی مواد غذایی دارند جهت گروه بندی آزمایشگاه در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخه 6 و 7 /7/1393 به آقای نساج پور در ساختمان شماره 7 مراجعه نمایند.  

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت - پنج شنبه 03 مهر ماه 1393
جلسه اول توجیهی درس پروژه و درس کارورزی با استاد احسان تیموری رشته مدیریت صنعتی در روز پنج شنبه 10/7/1393 ساعت 9:30 صبخ تشکیل می گردد .  

لغو کلاس استاد سیچانی - پنج شنبه 03 مهر ماه 1393
کلاس استاد سیچانی در تاریخ 10/7/1393 تشکیل نمی گردد . کلاس جبرانی متعاقبا اطلاع داده می شود.  

لغو کلاس آقای ایرانپور - پنج شنبه 03 مهر ماه 1393
کلاسهای آقای مهدی ایرانپور در روز جمعه 4/7/1393 لغو شده است . جبرانی متعاقبا اعلام می شود.  

لغو کلا س استاد رسول سلیمانی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلا س استاد رسول سلیمانی  

لغو کلاسهای استادمهدی عابدی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاسهای استادمهدی عابدی  

لغو کلاسهای استاد محمدرضاحاج اسماعیلی - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاسهای استاد محمدرضاحاج اسماعیلی  

لغو کلاس استاد جانی پور درتاریخ03/07/93 - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد جانی پور درتاریخ03/07/93  

لغو کلاس استاد پهلوان نشان در تاریخ 03/07/93 - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد پهلوان نشان در تاریخ 03/07/93  

لغو کلاس استاد مجیدبالایی درتاریخ03/07/93 - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد مجیدبالایی درتاریخ03/07/93  

زبان تخصصی2 دو گروه ساعت 10-8 با استاد رومینا امیری - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
زبان تخصصی2 دو گروه ساعت 10-8 با استاد رومینا امیری تشکیل میشود. بنابراین کلاس 12-10 لغو شد.  

لغو کلاس استاد ستاری در تاریخ04/07/93 - چهارشنبه 02 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد ستاری در تاریخ04/07/93درس میکروبیولوژی موادغذایی  

لغو کلاس استادغزال منصوری درتاریخ02/07/93 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس استادغزال منصوری درتاریخ02/07/93  

لغو کلاس استادریحانه مستولی زاده از تاریخ 02/07/93تا11/07/93 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس استادریحانه مستولی زاده از تاریخ 02/07/93تا11/07/93  

لغو کلاس استادزهراصادقی درتاریخ02/07/93 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس استادزهراصادقی درتاریخ02/07/93  

لغو کلاس استاد سپیده حاج باقری در تاریخ2/07و16/07 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس استاد سپیده حاج باقری در تاریخ2/07و16/07جلسه جبرانی این درس تاریخ17/07/93ساعت14-10  

تغییرزمان کلاس آفات وبیماریهای گیاهی با استاد الهام حسینی - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
این کلاس از سه شنبه به پنجشنبه10-8تغییریافت.این تغییر از هفته آینده است.  

لغو کلاس نقشه کشی با استاد نیرومند - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاس نقشه کشی با استاد نیرومند برنامه کلاسی جدید در سایت موجود است.  

لغو کلاسهای استاد هادی سیدین از 01/07/93تا04/07/93 - سه شنبه 01 مهر ماه 1393
لغو کلاسهای استادهادی سیدین از 01/07/93تا04/07/93  

لغو کلاس استادمهین شاه کرمی در تاریخ01/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغو کلاس استادمهین شاه کرمی در تاریخ01/07/93  

لغو کلاس استادزهراگلی تاریخ01/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغو کلاس استادزهراگلی تاریخ01/07/93  

لغوکلاسهای استادمرضیه السادات امیرشاکرمی درتاریخ01/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغوکلاسهای استادمرضیه السادات امیرشاکرمی درتاریخ01/07/93  

کلاس استاد مرجان زارعیان درتاریخ01/07/93 هر دو گروه همزمان ساعت14/15تشکیل میشود - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
کلاس استاد مرجان زارعیان درتاریخ01/07/93 هر دو گروه همزمان ساعت15/14تشکیل میشود  

لغو کلاس استادسیما شفیعی در تاریخ07/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغو کلاس استادسیما شفیعی در تاریخ07/07/93  

لغوکلاسهای استادآزاده نادری در تاریخ های07/07و14/07/93 - دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
لغوکلاسهای استادآزاده نادری در تاریخ های07/07و14/07/93  

   

پست الكترونيك

 دفتر برنامه ريزي

daftar.b@es.isfpnu.ac.ir

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا